پودر/پرمیکس

 • پودر محلول تترامیزول HCL 10%

  پودر محلول تترامیزول HCL 10%

  حاوی هر گرم پودر:
  تترامیزول هیدروکلراید…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  گلوکز بدون آب………………………………………………………………..….1 گرم

 • پودر محلول داکسی سایکلین HCL 50%

  پودر محلول داکسی سایکلین HCL 50%

  حاوی هر گرم پودر:
  داکسی سایکلین هیدروکلراید ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100 میلی گرم.
  مواد کمکی آگهی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • پودر محلول تایلوزین تارتارات 10%

  پودر محلول تایلوزین تارتارات 10%

  حاوی هر گرم پودر:
  آموکسی سیلین تری هیدرات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  آگهی کمکی ……………………………………………………………………………..1 گرم.

 • پودر محلول تیلمیکوزین 10%

  پودر محلول تیلمیکوزین 10%

  حاوی هر گرم پودر:
  تیلمیکوسین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  گلوکز بی آب …………………………………………………………………..…..….1 گرم.

 • تایلوزین تارترات و پودر داکسی سایکلین

  تایلوزین تارترات و پودر داکسی سایکلین

  هر گرم حاوی
  Tylosin tyrtrate …………………………………………………
  داکسی سایکلین …………………………… 10%

 • پودر محلول سولفات کولیستین 10%

  پودر محلول سولفات کولیستین 10%

  حاوی هر گرم پودر:
  سولفات کولیستین……………………………………..3000000 IU.
  مواد کمکی تبلیغ…………………………………………………1 گرم.

 • پودر محلول لوامیزول HCL 10%

  پودر محلول لوامیزول HCL 10%

  حاوی هر گرم پودر:
  لوامیزول هیدروکلراید…………………………………………………… 100 میلی گرم.
  آگهی حامل……………………………………………………………………….1 گرم.

 • پودر محلول اکسی تتراسایکلین HCL 10%

  پودر محلول اکسی تتراسایکلین HCL 10%

  حاوی هر گرم پودر:
  اکسی تتراسایکلین هیدروکلراید …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  مواد کمکی آگهی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • پودر محلول سیپروفلوکساسین HCL 50%

  پودر محلول سیپروفلوکساسین HCL 50%

  حاوی هر گرم پودر:
  سیپروفلوکساسین هیدروکلراید………………………………………………… 500 میلی گرم.
  مواد کمکی آگهی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • پودر محلول سولفات نئومایسین 20%

  پودر محلول سولفات نئومایسین 20%

  حاوی هر گرم پودر:
  نئومایسین سولفات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  مواد کمکی تبلیغ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • تیلمیکوسین فسفات پرمیکس 20%

  تیلمیکوسین فسفات پرمیکس 20%

  هر گرم حاوی:
  تیلمیکوزین فسفات …………. ………. ……………………… ..200 میلی گرم
  مواد کمکی تبلیغ………………………………………………………………..1 گرم

 • پودر محلول اریترومایسین تیوسیانات

  پودر محلول اریترومایسین تیوسیانات

  هر گرم حاوی:
  اریترومایسین تیوسیانات ………………………… ۵۰ میلی گرم

12بعدی >>> صفحه 1/2